Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

05.02.2024

Termin zakończenia naboru

26.02.2024

Weryfikacja formalna

18.03.2024

Rozstrzygnięcie

11.06.2024

Numer: OR-BP-III Ogłoszenie postępowania: 01.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 194/469/24 z 30 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w formie powierzenia realizacji zadań pn. „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” oraz „Wdrożenie dzieci i młodzieży w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza”.

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Opis konkursu


WERYFIKACJA FORMALNA OFERT

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” 

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert, tj. w terminie od 1marca do 25 marca 2024 r., ma możliwość złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnejw sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stroniehttps://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

Wyniki weryfikacji formalnej

pobierz

 

Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckigo w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 5 lutego 2024 r. do 26 lutego 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 18 marca 2024 r. do 21 marca 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 11 czerwca 2024 r.
Termin realizacji zadania: od 11 czerwca 2024 r. do 15 grudnia 2024 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 25 000 zł dla zadania pn. Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa oraz 45 000 zł dla zadania pn. Wdrożenie dzieci i młodzieży w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

pracownicy Departamentu Organizacji – Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego:

  • Przemysław Góralski, tel. 225 979 309
  • Marta Grędzicka, tel. 225 979 217
  • Joanna Molska, tel. 225 979 308
  • Anna Ochalska, tel. 225 979 219

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz