Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. "Prowadzenie działań związanych z edukacją w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

12.02.2024

Termin zakończenia naboru

04.03.2024

Weryfikacja formalna

11.03.2024

Rozstrzygnięcie

23.04.2024

Numer: PE Ogłoszenie postępowania: 07.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 270/470/24 z 5 lutego 2024 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn.: "Prowadzenie działań związanych z edukacją w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury".

Etap postępowania: Nabór ofert
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Opis konkursu


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckigo w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 12 lutego 2024 r. do 4 marca 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 6 marca 2024 r. do 11 marca 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 23 kwietnia 2024 r.
Termin realizacji zadania: od 26 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 20 000,00 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

pracownicy Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa:

  • Paweł Szcześniak - 225 979 058;
  • Magdalena Szefner- 225 979 057

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz