Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. „Czytam więc jestem. Spotkania autorskie w Gąsocinie"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

09.02.2024

Termin zakończenia naboru

04.03.2024

Weryfikacja formalna

12.03.2024

Rozstrzygnięcie

22.03.2024

Numer: ES Ogłoszenie postępowania: 08.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 282/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. „Czytam więc jestem. Spotkania autorskie w Gąsocinie" wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w formie powierzania realizacji zadań.

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałą nr 569/480/24 z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację
w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Czytam więc jestem. Spotkania autorskie w Gąsocinie”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa  Mazowieckiego. 

Uchwała o unieważnieniu konkursu

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckigo w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 9 lutego 2024 r. do 4 marca 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 7 do 12 marca 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 2 kwietnia 2024 r.
Termin realizacji zadania: od 2 kwietnia 2024 r. do 15 grudnia 2024 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Zleceniodawca pokryje 100 % finansowych kosztów realizacji zadania.

W ramach ogłoszenia konkursowego Zarząd Województwa Mazowieckiego dokona wyboru tylko jednej oferty.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Katarzyna Cyran, tel. 225 979 432, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji
  • Małgorzata Wodyczko, tel. 225 979 442, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji
  • Paweł Dopadko, tel. 225 979 421, Kierownik Biura ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz