Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. "Edukacja na szlakach Mazowsza 2024 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

09.02.2024

Termin zakończenia naboru

04.03.2024

Weryfikacja formalna

12.03.2024

Rozstrzygnięcie

12.04.2024

Numer: ES Ogłoszenie postępowania: 08.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 291/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. "Edukacja na szlakach Mazowsza 2024 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych" wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania realizacji zadań. 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 741/486/24 z dnia 9 kwietnia 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Edukacja na szlakach Mazowsza 2024 – warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych” w obszarze budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

W ramach konkursu złożono 2 oferty.
Wymogów formalnych nie spełniła 1 oferta.
Komisja konkursowa zweryfikowała merytorycznie 1 ofertę.
Dofinansowanie przyznano na realizację 1 zdania publicznego.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o wyniku konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.

  Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 

 Załącznik nr 1 do uchwały 

pobierz

 

 Załącznik nr 2 do uchwały 

pobierz

 

Weryfikacja formalna ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2024 r. wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego pn. „Edukacja na szlakach Mazowsza 2024 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm
  4. pocztą elektroniczną na adres: edukacja@mazovia.pl

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

Wyniki weryfikacji formalnej

pobierz

 

Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckigo w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 9 lutego 2024 r. do 4 marca 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 7 do 12 marca 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 2 kwietnia 2024 r.
Termin realizacji zadania: od 2 kwietnia 2024 r. do 15 grudnia 2024 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Zleceniodawca pokryje 100 % finansowych kosztów realizacji zadania.

W ramach ogłoszenia konkursowego Zarząd Województwa Mazowieckiego dokona wyboru tylko jednej oferty.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Katarzyna Cyran, tel. 225 979 432, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji
  • Małgorzata Wodyczko, tel. 225 979 442, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji
  • Paweł Dopadko, tel. 225 979 421, Kierownik Biura ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz