Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. "VeloMazovia Południe - rowerowy szlak południowego Mazowsza"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

09.02.2024

Termin zakończenia naboru

04.03.2024

Weryfikacja formalna

13.03.2024

Rozstrzygnięcie

23.04.2024

Numer: KP Ogłoszenie postępowania: 08.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 296/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. ,,VeloMazovia Południe - rowerowy szlak południowego Mazowsza”. wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

 

 

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


Weryfikacja formalna ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacjęw 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego 
pn.: „VeloMazovia Południe - rowerowy szlak południowego Mazowsza” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Wyniki weryfikacji formalnej

pobierz

 

Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckigo w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 9 lutego do 4 marca 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 13 marca do 15 marca 2024 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu: do 23 kwietnia 2024 r.
Termin realizacji zadania: od 23 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Oferent może złożyć 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 199 500,00 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Aleksandra Marczyk, tel. 225 979 518, Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Karolina Grzegrzółka, tel. 225 979 536, Kierownik w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Katarzyna Szubierajska tel. 225 979 224, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Dagny Gątkowska, tel. 225 979 680, Główny specjalista w Wydziale Współpracyz Organizacjami Pozarządowymi;
  • Kinga Piłat, tel. 225 979 523, Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Monika Kisiel, tel. 225 979 220, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Agata Kowalska, tel. 225 979 509, Główny Specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Wioletta Kwaśnicka, tel. 225 979 510, Inspektor w Wydziale Współpracyz Organizacjami Pozarządowymi.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz