Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

28.02.2019

Termin zakończenia naboru

21.03.2019

Weryfikacja formalna

11.04.2019

Rozstrzygnięcie

23.05.2019

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 26.02.2019

Konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, na zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 20 maja 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 672/46/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Zadanie zostało podzielone na dwa komponenty tematyczne. Na realizację każdego z komponentów rozdysponowano kwotę 300 000,00 zł. W ramach rozstrzygnięcia konkursu podjęto decyzję o zawarciu łącznie 9 umów tj.:
1) Komponent nr 1 – 8 umów
2) Komponent nr 2 – 1 umowa

W ramach konkursu złożono łącznie 24 oferty na realizację 2 komponentów w ramach zadania publicznego. Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniły 3 oferty.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 21 ofert. Dofinansowanie przyznanona realizację 9 zadań publicznych.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz

Wykaz ofet ostatecznie odrzuconych formalnie

pobierz

 


Wyniki oceny formalnej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadania publicznego województwa mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - zadanie „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (komponent: 1-2).

W terminieod 9 kwietnia 2019 r. od godz. 8:00 do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu  Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa lub dokonanie zmian w generatorze Witkac.pl) oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia uzupełnień i poprawienia oferty lub złożenia zastrzeżenia do wyników oceny formalnej (w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo).

Prawidłowo poprawione i uzupełnione oferty zostaną włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową opiniującą oferty.

Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Informacje na temat oceny ofert w Mazowieckiem Centrum Polityki Społecznej udziela Wydział ds. Wdrażania Programów Społecznych, numer telefonu: 22 622 42 32 wew. 48, 63.

 

Wyniko oceny formalnej - komponent 1

pobierz

Wyniki oceny formalnej - komponent 2

pobierz


 

Nabór ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 238/27/19 z dnia z dnia 26 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – zadanie: „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 28 lutego 2019 r. do dnia 21 marca 2019 r. poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl dostępny na stronie: http://konkursyngo.mcps.com.pl/

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie potwierdzenia złożenia oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 r.:

  • osobiście w godzinach: 8.00-16.00  w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – zadanie nr…”;
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – zadanie nr…”;
  • za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 maja 2019 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Wdrażania Programów Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu 22 622 42 32 wew. 63
 

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz