Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. "Upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

19.02.2024

Termin zakończenia naboru

11.03.2024

Weryfikacja formalna

21.03.2024

Rozstrzygnięcie

30.05.2024

Numer: RW Ogłoszenie postępowania: 08.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 272/470/24 z 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie pn. ,,Upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza". 

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opis konkursu


WERYFIKACJA FORMALNA OFERT

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie pn. Upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert, tj. w terminie od 22 marca do 28 marca 2024 r. ma możliwość złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnejw sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stroniehttps://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

Wyniki weryfikacji formalnej

pobierz

 


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mazovia.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckigo w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 19 lutego 2024 r. do 11 marca 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 21 do 28 marca 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 maja 2024 r.
Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2024 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

  • Agata Kowalczyk, tel. 225 979 151
  • Monika Piskorska, tel. 225 979 615
  • Marzena Wardzyńska, tel. 225 979 216

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz