Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadania wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

04.03.2024

Termin zakończenia naboru

25.03.2024

Weryfikacja formalna

04.04.2024

Rozstrzygnięcie

07.06.2024

Numer: RW-BOM Ogłoszenie postępowania: 27.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 364/474/24 z dnia 20 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn.: "Kuchnia Mazowsza a reszta Świata", "Światowy Dzień Jabłka" oraz "Przy wspólnym stole" wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych wramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiegona realizację w 2024 roku zadań pn. „Kuchnia Mazowsza a reszta Świata”,  „Światowy Dzień Jabłka 2024” oraz „Przy wspólnym stole”.

 Wyniki weryfkacji formalnej ofert zadanie pn. „Kuchnia Mazowsza a reszta Świata”

pobierz

 

 Wyniki weryfkacji formalnej ofert zadanie pn. „Światowy Dzień Jabłka 2024”

pobierz

 Wyniki weryfkacji formalnej ofert zadanie pn. „Przy wspólnym stole”

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać przez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mazovia.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. 
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 4 marca do 25 marca 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 2 do 5 kwietnia 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 7 czerwca 2024 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: do 31 grudnia 2024 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają

  • Agata Kowalczyk, tel. (22) 59 79 151
  • Monika Piskorska, tel. (22) 59 79 615
  • Marzena Wardzyńska, tel. (22) 59 79 216

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz