Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

07.05.2019

Termin zakończenia naboru

06.06.2019

Weryfikacja formalna

27.06.2019

Rozstrzygnięcie

06.08.2019

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 30.04.2019

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 578/43/19 ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

6 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1120/62/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 1

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 2

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 3

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 4

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 5

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 6

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 7

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie - zadanie 1

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie - zadanie 2

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie - zadanie 3

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie - zadanie 4

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie - zadanie 5

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie - zadanie 7

pobierz

 


Wyniki oceny formalnej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

 

1.    Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość do dnia 8 lipca 2019 r.:

1)     złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

2)     poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach kiedy:

a)    oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,

b)    do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,

c)    oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie
z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),

d)    oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2.    O zachowaniu terminu decyduje:

1)    data wprowadzenia poprawek w generatorze ofert,

2)    data uzupełnienia brakujących podpisów i załączników w siedzibie Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A(III piętro, pokój 309, w godzinach 8:00-16:00)

3)    data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki społecznej zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej (III piętro w godzinach
8:00-16:00)

3.    Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.

4.    Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu.

5.    Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych:

tel 22 622 42 32 w. 19,12.

6.    Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 6 sierpnia 2019 r.

 

Wyniki oceny formalnej - Zadania 1-7

pobierz

 

 

Zmiana uchwały o ogłoszeniu konkursu - wydłużenie terminu składania ofert

W dniu 20 maja 2019 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 669/46/19 zmieniającą uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiegow obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Termin składania ofert został wydłużony do dnia 6 czerwca 2019 r.

Zmianie uległy terminy:
Termin składania ofert - od dnia 7 maja do dnia 6 czerwca 2019 r.
Termin złożenia potwierdzenia złożenia oferty - do 7 czerwca 2019 r.
W okresie między 27 czerwca a 30 czerwca 2019 r. na tablicy ogłoszeń zostaną zamieszczone wyniki oceny formalnej.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu pozostał bez zmian.

Uchwała zmieniająca uchwałę o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe po zmianach

pobierz

 


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 7 maja 2019 r. do 27 maja 2019 r.

Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 28 maja 2019 r.

Wyniki oceny formalnej: od 19do 24 czerwca 2019 r.

Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: do 6 sierpnia 2019 r.

Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 6 sierpnia do 15 grudnia 2019 r.

 

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jej przedmiotem. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi:

– dla zadania 1 – 30 000,00 zł;

– dla zadania 2 – 30 000,00 zł;

– dla zadania 3 – 30 000,00 zł;

– dla zadania 4 – 300 000,00 zł;

– dla zadania 5 – 50 000,00 zł.

– dla zadania 6 – 50 000,00 zł.

– dla zadania 7 – 200 000,00 zł.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 12; 19; 55; 56..

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz