Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

03.07.2019

Termin zakończenia naboru

23.07.2019

Weryfikacja formalna

26.07.2019

Rozstrzygnięcie

04.09.2019

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 02.07.2019

W dniu 2 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 948/57/19 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera, w formie wsparcia realizacji zadania.
 

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

3 września 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1233/67/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera”.

W ramach konkursu złożono łącznie 18 ofert. Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniły 3 oferty.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 15 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 9 zadań publicznych.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadania publicznego województwa mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - zadanie „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera".

W terminie do 7 sierpnia 2019 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa lub dokonanie zmian w generatorze Witkac.pl) oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia uzupełnień i poprawienia oferty lub złożenia zastrzeżenia do wyników oceny formalnej (w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo).

Prawidłowo poprawione i uzupełnione oferty zostaną włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową opiniującą oferty.

Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Informacje na temat oceny ofert w Mazowieckiem Centrum Polityki Społecznej udziela Wydział Programów Społecznych, numer telefonu: 22 692 46 29 wew. 206

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Termin składania ofert od dnia 03 lipca 2018 r. do dnia 23 lipca 2019 r.

Zadanie: Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. wdrażania programów społecznych Tel. 22 692 46 29 wew. 206

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz