Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

02.01.2020

Termin zakończenia naboru

24.01.2019

Weryfikacja formalna

03.02.2020

Rozstrzygnięcie

10.03.2020

Numer: OR-OP-IV-2 Ogłoszenie postępowania: 23.12.2019

Konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego: "Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu" w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu w obszarze w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie: "Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej".
 

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie: "Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej".

Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniły wymogi formalne

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabót ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego: "Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu"  w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 24 stycznia 2020 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Nie jest wymagane składanie oferyt w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

W konkursie wyłoniony zostanie operator projektu, który zleci bezpośrednią realizację zadania podmiotom wybranym na zasadach określonych w ofercie i przekaże im środki finansowe na realizacje tych projektów.

Oferent może złożyć 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania: 100 000,00 zł.Dodatkowych Informacji udzielają:

Joanna Malarczyk, kierownik Biura Dialogu Obywatelskiego, tel. 22 59 79 679,
Michał Jakubowski, główny specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego, tel. 22 59 79 680.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz