Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2020 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

20.01.2020

Nabór ofert

03.02.2020

Ocena formalna

06.03.2020

Rozstrzygnięcie

14.04.2020

Data dodania: 01.07.2020 Numer: ES Termin składania: 25.02.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 104/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie".

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 919/141/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz

Formularz aktualizacji danych

pobierz


Komunikat

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ,,Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”
W odniesieniu do uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego nr 104/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie konkursu dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” w formie wsparcia realizacji zadania uprzejmie informujemy, żeprzez wzgląd na wejście w życie w dniu 20 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), wprowadzającego w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, koniecznym jest przesunięcie terminu planowanego rozstrzygnięcia ofert w ww. konkursie oraz daty rozpoczęcia realizacji zadań.
Przewidywana data rozstrzygnięcia konkursu: 14 lipca 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie nie wcześniej niż od daty rozstrzygnięcia konkursu do 15 grudnia 2020 r.

Wyniki oceny formalnej

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, tj. w okresie od 6 do 13 marca 2020 r., złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 w Warszawie lub w innych punktach kancelaryjnych Urzędu;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w Delegaturze Urzędu;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa - o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Koordynacji i Wspierania Edukacji w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu:
Anna Lewczuk, tel. 22/ 59 79 432, Agnieszka Siekierska, tel. 22/ 59 79 442, Paweł Dopadko – kierownik Biura, tel. 22/ 59 79 421

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 3 lutego do dnia 25 lutego 2020 r.

Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert. Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania. Maksymalna kwota dofinansowania: 25 000,00 zł, w przypadku złożenia dwóch ofert łączna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 40 000 zł .

 


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz