Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

26.02.2021

Termin zakończenia naboru

19.03.2021

Weryfikacja formalna

09.04.2021

Rozstrzygnięcie

25.05.2021

Numer: ES Ogłoszenie postępowania: 22.02.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 252/210/21 w dniu 22 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 roku zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 786/232/21 z dnia 25 maja 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej".

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej w pliku do pobrania. Oferenci, których oferta została wybrana zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pisemnie oraz poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umów. 

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


 Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej 
 oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań

pobierz


 Wykaz ofert ostatecznie niespełniających wymogów formalnych

pobierz


 Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 roku w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej".

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, tj. w okresie od 10 do 16 kwietnia 2021 r., złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo. Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 w Warszawie lub w innych punktach kancelaryjnych Urzędu;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w Delegaturze Urzędu;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa - o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu.Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielaj:
Marzena Sienkiewicz – Podinspektor w Biurze Sportu w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu tel. (22) 59-79-444
Katarzyna Szczycińska – Podinspektor w Biurze Sportu w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu tel. (22) 59-79-415
Włodzimierz Figarski – Kierownik Biura Sportu w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu tel. (22) 59-79-414

 

Wyniki oceny formalnej

pobierz

 


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. 
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od dnia 26 lutego 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. 
Wyniki oceny formalnej: od dnia 9 kwietnia 2021 r. do dnia 16 kwietnia 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do dnia 25 maja 2021 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od dnia 25 maja 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 3 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.plw zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura Sportu

  • Katarzyna Szczycińska, tel. (22) 59 79 415,
  • Marzena Sienkiewicz, tel. (22) 59 79 444,
  • Włodzimierz Figarski - Kierownik Biura Sportu, tel. (22) 59 79 414.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

 

Ogłoszenie konkursowe

pobierz