Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2020 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

20.01.2020

Nabór ofert

27.01.2020

Ocena formalna

09.03.2020

Rozstrzygnięcie

28.04.2020

Data dodania: 02.07.2020 Numer: ES Termin składania: 17.02.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 103/99/20 z 20 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 roku zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 roku zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

W dniu 30 czrwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 920/141/20 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2020 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie

pobierz

Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz

Oświadczenie VAT

pobierz


Komunikat

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

W odniesieniu do uchwały nr 103/99/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2020 r. 
w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” uprzejmie informujemy, że

przez wzgląd na wejście w życie w dniu 20 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), wprowadzającego w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, koniecznym jest przesunięcie terminu planowanego rozstrzygnięcia ww. konkursu oraz daty rozpoczęcia realizacji zadań. 

Przewidywana data rozstrzygnięcia konkursu: 14 lipca 2020 r.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że realizacja zgłoszonych zadań może się rozpocząć nie wcześniej niż od daty rozstrzygnięcia konkursu do dnia 15 grudnia 2020 r.


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 roku w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej".


Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, a więc w okresie od 10 do 16 marca 2020 r., złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo. Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 w Warszawie lub w innych punktach kancelaryjnych Urzędu;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w Delegaturze Urzędu;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa - o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.
Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty.
Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu.
Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielaj:
Włodzimierz Figarski – Kierownik w Biurze Sportu w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu tel. (22) 59-79-414
Marta Grędzicka – Główny specjalista w Biurze Sportu w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu tel. (22) 59-79-444
Katarzyna Szczycińska – Podinspektor w Biurze Sportu w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu tel. (22) 59-79-415

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:
• Składanie ofert: od 27 stycznia do 17 lutego 2020 r.
• Wyniki oceny formalnej: od 09 marca do 13 marca 2020 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu: do 28 kwietnia 2020 r.
• Zadania mogą być realizowane w terminie: od 28 kwietnia 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 3 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

 


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz