Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

06.12.2018

Nabór ofert

27.12.2018

Ocena formalna

04.01.2019

Rozstrzygnięcie

30.01.2019

Data dodania: 01.12.2018 Numer: MCPS Termin składania: 06.12.2018

Konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opis konkursu


Zarząd Województwa Mazowieckiego  uchwałą nr  120/21/19 zdnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2023  zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego’’.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygniecie konkursu

pobierz


Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" Zadanie: „Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego”

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, tj. od dnia 3 stycznia 2019  r. do dnia 10 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie):
1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach, kiedy:
    a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,
    b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,
    c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),
    d) informacje podane w ofercie są niespójne z zawartymi w KRS lub innym właściwym rejestrem,
    e) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego,
    f) kopie złożonych dokumentów nie są poświadczone za zgodność z oryginałem, zgodnie z wymogami.

Uzupełnień lub poprawek należy dokonywać na formularzu oferty złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie pod adresem: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa (IV piętro, pokój 421).

W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (nie liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki tylko, o prawidłowości zachowania terminu uzupełnienia oferty, decyduje data wpływu do Sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62a, tj. do dnia 10 stycznia  2019 r.).

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wrazz uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 75/5/18 z 4 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego województwa mazowieckiego w latach 2019–2023 w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego”.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz