Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

03.02.2020

Termin zakończenia naboru

02.03.2020

Weryfikacja formalna

05.03.2020

Rozstrzygnięcie

08.07.2020

Numer: KM Ogłoszenie postępowania: 28.01.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 130/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w formie wsparcia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie

6 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 965/142/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze ,,Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz

 

Zmiana terminu rozstrzygnięcia

przez wzgląd na wejście w życie w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, z późn. zm.), wprowadzającego w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, koniecznym jest przesunięcie terminu planowanego rozstrzygnięcia ofert w ww. konkursie oraz daty rozpoczęcia realizacji zadań. Przewidywana data rozstrzygnięcia konkursu: 14 lipca 2020 r.Zadania mogą być realizowane w terminie nie wcześniej niż od daty rozstrzygnięcia konkursu do 31 grudnia 2020 r.

 

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”, zadanie: „Rozwój międzyregionalnej współpracy zagranicznej poprzez realizację wspólnych projektów organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego i regionów partnerskich Mazowsza”.

Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniły wymogi formalne.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Współpracy z Zagranicą Kancelarii Marszałka:
• Anna Kobyłecka, tel. (22) 59 07 744, e-mail: anna.kobylecka@mazovia.pl.
• Marcin Kaczmarek, tel. (22) 59 07 648, e-mail: marcin.kaczmarek@mazovia.pl.

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy
Składanie ofert: od 3 lutego do 2 marca 2020 r.
Wyniki oceny formalnej: od 5 marca do 9 marca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 14 kwietnia 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 14 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Współpracy z Zagranicą Kancelarii Marszałka:
• Anna Kobyłecka, tel. (22) 59 07 744, e-mail: anna.kobylecka@mazovia.pl.
• Marcin Kaczmarek, tel. (22) 59 07 648, e-mail: marcin.kaczmarek@mazovia.pl.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz