Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”, zadanie „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

22.02.2021

Termin zakończenia naboru

15.03.2021

Weryfikacja formalna

14.04.2021

Rozstrzygnięcie

01.06.2021

Numer: OR-BP Ogłoszenie postępowania: 16.02.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 212/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w 2021 roku w formie powierzenia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 990/240/21 z 29 czerwca 2021 r. rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.

W ramach konkursu na zadanie pn. „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” złożonych zostało 120 ofert.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 117 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 11 zadań publicznych.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 309, (22) 59 79 217.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


 Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej 
 oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań

pobierz


 Wykaz ofert ostatecznie niespełniających wymogów formalnych

pobierz


 Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”, zadania "Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa".

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – a więc w terminie od 14 kwietnia do 20 kwietnia 2021 roku.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1)   osobiście w punkcie kancelaryjnym przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu;
2)  za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia sprawozdania decyduje data stempla pocztowego lub data nadania; 
3)  za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stroniehttp://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl
Nie jest wymagane składanie wersji papierowej oferty oraz potwierdzenia złożenia oferty.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji
Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 22 lutego 2021 r. do 15 marca 2021 r.
Wyniki oceny formalnej: od 12 kwietnia 2021 r. do 14 kwietnia 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 1 czerwca 2021 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 1 czerwca 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Zasady

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 20 000,00 zł.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce KONKURSY OFERT → ZASADY PRZYZ. DOTACJI.

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej

Jednocześnie trwa nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w ww. obszarze. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 22 lutego 2021 r. do 15 marca 2021 r. na odpowiednim formularzu.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji:

  •  Przemysław Góralski, tel.: (22) 59 79 309,
  •  Marta Grędzicka, tel.: (22) 59 79 217,
  •  Anna Ochalska, tel.: (22) 59 79 219

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz