Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.), tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2021 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

28.01.2020

Nabór ofert

03.02.2020

Ocena formalna

03.03.2020

Rozstrzygnięcie

30.06.2020

Data dodania: 02.07.2020 Numer: OR-BP Termin składania: 25.02.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 121/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 30 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 907/141/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”, zadanie: Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz


Zmiana Terminu Rozstrzygnięcia

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 519/125/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. dokonał zmian w uchwale nr 121/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. dotyczącej otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych WoZwrot kosztów podróży członka na posiedzeniu Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie w dniu 24 czerwca 2020 r.jewództwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i Bezpieczeństwo publiczne”.

Ze względu na obowiązywanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 20 marca br. stanu epidemii wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przesunięcie terminu planowanego rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany terminów realizacji zadań

  1. Przewidywana data rozstrzygnięcia konkursu to 30 czerwca 2020 r.
  2. Zadania mogą być realizowane w terminie nie wcześniej niż od daty rozstrzygnięcia konkursu do 15 grudnia 2020 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji:

  • Przemysław Góralski, tel.: (22) 59 79 309,
  • Mateusz Rokicki, tel.: (22) 59 79 217

 

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo”, zadanie: "Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa".

Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniły wymogi formalne

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf 

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 3 lutego do 25 lutego 2020 r.
Wyniki oceny formalnej: od 3 marca do 5 marca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 28 kwietnia 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 28 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zasady
Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 25 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji:
• Przemysław Góralski, tel.: (22) 59 79 309,
• Mateusz Rokicki, tel.: (22) 59 79 217


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz