Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

03.02.2020

Termin zakończenia naboru

25.02.2020

Weryfikacja formalna

03.03.2020

Rozstrzygnięcie

28.04.2020

Numer: OR-BP Ogłoszenie postępowania: 28.01.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 122/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ratownictwo i ochrona ludności

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 27 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 536/126/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”, zadanie: Utrzymywanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego.

UWAGA: Zmianie uległ termin realizacji zadań. Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż 1 czerwca 2020 r.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzufonych formalnie

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”, zadanie: "Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego".

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, a więc w okresie od 5 do 11 marca 2020 r., złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo. Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 w Warszawie lub w innych punktach kancelaryjnych Urzędu;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w Delegaturze Urzędu;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa - o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielają:
Mateusz Rokicki – Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji tel. 22 5979217;
Przemysław Góralski – Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji tel. 22 5979309.

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf 

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 3 lutego do 25 lutego 2020 r.
Wyniki oceny formalnej: od 3 marca do 5 marca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 28 kwietnia 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 28 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zasady
Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 35 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji:
• Przemysław Góralski, tel.: (22) 59 79 309,
• Mateusz Rokicki, tel.: (22) 59 79 217


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz