Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” Zadanie: Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego"


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

28.01.2020

Nabór ofert

30.01.2020

Ocena formalna

25.02.2020

Rozstrzygnięcie

16.04.2020

Data dodania: 30.01.2020 Numer: MCPS Termin składania: 20.02.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 140/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w formie powierzenia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 425/119/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.


Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


Zestawinie

pobierz

 

 

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, zadanie: Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – wpłynęły dwie oferty, które otrzymały pozytywne oceny formalne.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – tel. 22 692 46 29 wew. 201, 203.
 

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Termin składania ofert wyznacza się od 30 stycznia do 20 lutego 2020 r. Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.
Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania ofert. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w systemie Witkac.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu:
22 692 46 29 wew. 201, 203, 204. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz