Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie: Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

10.02.2020

Termin zakończenia naboru

03.03.2020

Weryfikacja formalna

04.03.2020

Rozstrzygnięcie

30.04.2020

Numer: RF Ogłoszenie postępowania: 06.02.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 183/104/20 z dnia 4 lutego 2020 r ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Opis konkursu


Odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu

Odstąpienie od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla zadania „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

W dniu 16 kwietna 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 506/124//20 w sprawie odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” ogłoszonego uchwałą 183/104/20 Zarządu Województwa Marszałkowskiego z dnia 4 lutego 2020 roku.

Uzasadnieniem dla decyzji o odstąpieniu od rozstrzygnięcia konkursów jest wydane w dniu 20 marca 2020 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) wywołanego SARS-Cov_2 (COVID-19) , a także Zarządzenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz pracy zdalnej skutkujące koniecznością zmiany sposobu i terminu realizacji zadania.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z którymi z uwagi na powyższe aktualnie kontakt możliwy jest jedynie za pośrednictwem poczty elektrycznej:
Katarzyna Wojkowska – e-mail: katarzyna.wojkowska@mazovia.pl.
Katarzyna Dudzińska – e-mail: katarzyna.dudzinska@mazovia.pl.
Małgorzata Białczak –e-mail: malgorzata.bialczak@mazovia.pl.

Uchwała w sprawie odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniły wymogi formalne

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert
Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.
Najważniejsze terminy
Składanie ofert: od 10 lutego 2020 r. 03 marca 2020 r.
Wyniki oceny formalnej: od 4 marca do 10 marca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 kwietnia 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 30 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).
Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.
Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich:

Katarzyna Wojkowska –tel. 22 51 17 426; e-mail: katarzyna.wojkowska@mazovia.pl.
Katarzyna Dudzińska –tel. 22 59 79 790; e-mail: katarzyna.dudzinska@mazovia.pl.
Małgorzata Białczak – Kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategia Innowacji, tel. 22 59 79 794; e-mail: malgorzata.bialczak@mazovia.pl.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz