Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie: Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

06.02.2020

Nabór ofert

10.02.2020

Ocena formalna

04.03.2020

Rozstrzygnięcie

30.04.2020

Data dodania: 07.02.2020 Numer: RF Termin składania: 03.03.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 184/104/20 z dnia 4 lutego 2020 r ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie – „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Opis konkursu


Odstąpienie od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Odstąpienie od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla zadania „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”
W dniu 16 kwietna 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 505/124/20 w sprawie odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” ogłoszonego uchwałą 184/104/20 Zarządu Województwa Marszałkowskiego z dnia 4 lutego 2020 roku.

Uzasadnieniem dla decyzji o odstąpieniu od rozstrzygnięcia konkursów jest wydane w dniu 20 marca 2020 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) wywołanego wirusem SARS-CoV-2, a także Zarządzenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz pracy zdalnej skutkujące koniecznością zmiany sposobu i terminu realizacji zadania.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z którymi z uwagi na powyższe aktualnie kontakt możliwy jest jedynie za pośrednictwem poczty elektrycznej:
Anna Nitka – e-mail: anna.nitka@mazovia.pl
Piotr Dylewski – e-mail: piotr.dylewski@mazovia.pl
Małgorzata Białczak – e-mail: malgorzata.bialczak@mazovia.pl

Uchwała o odstąpieniu od rozstrzygnięcia konkursu

pobierz


Wyniki oceny Formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie – „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.

Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniły wymogi formalne.

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert
Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy
Składanie ofert: od 10 lutego 2020 r. do 03 marca 2020 r.
Wyniki oceny formalnej: od 4 marca do 10 marca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 kwietnia 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 30 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich:

Piotr Dylewski – tel. 22 59 79 952; e-mail: piotr.dylewski@mazovia.pl
Anna Nitka – tel. 22 59 79 762; e-mail: anna.nitka@mazovia.pl
Małgorzata Białczak – Kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, tel. 22 59 79 794; e-mail: malgorzata.bialczak@mazovia.pl.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz