Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

10.02.2020

Termin zakończenia naboru

31.05.2020

Weryfikacja formalna

17.06.2020

Rozstrzygnięcie

30.09.2020

Numer: RW Ogłoszenie postępowania: 10.02.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 197/105/20 z dnia 10 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Opis konkursu


Zmiana wysokości środków finansowych dla konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1343/161/20 z dnia 10.09.2020 r. podjął decyzję o zmianie wysokości środków finansowych w konkursie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania zwiększona została do kwoty 2 424 544,00 zł.

Uchwała o zmianie wysokości środków finansowych

pobierz

Załącznik do uchwały

pobierz

Zmiana Terminu Rozstrzygnięcia Konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1022/145/20 z dnia 14.07.2020 r. podjął decyzję o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie do dnia 30 września 2020 r. Zadania mogą być realizowane w terminie: od 30 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uchwała o zmianie terminu rozstrzygnięcia

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz

Wyniki Oceny Formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert w konkursie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

Wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem wszystkich ofert złożonych w konkursie, w tym ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu oraz możliwości, trybie i terminach składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej, znajdują się w poniższym wykazie.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, tj. w terminie od 18 czerwca do 24 czerwca 2020 r. ma możliwość złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 w Warszawie lub w innych punktach kancelaryjnych Urzędu;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w Delegaturze Urzędu;
3) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005),na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data  nadania;
4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych Informacji udzielają:
Agata Kowalczyk, tel.: (22) 59 79 151, e-mail: agata.kowalczyk@mazovia.pl

Marzena Wardzyńska, tel.: (22) 59 79 216, e-mail: marzena.wardzynska@mazovia.pl

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4

Wyniki Oceny Formalnej

pobierz

Nabór ofert

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 17 lutego do 31 maja 2020 r.
Wyniki oceny formalnej: 17 czerwca 2020 r. a dniem 24 czerwca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 5 sierpnia 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 5 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Zasady
Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 5 000,00 zł.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:
• Agata Kowalczyk, tel.: (22) 59 79 151, e-mail: agata.kowalczyk@mazovia.pl
• Marzena Wardzyńska, tel.: (22) 59 79 216, e-mail: marzena.wardzynska@mazovia.pl


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz