Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

10.02.2020

Nabór ofert

12.02.2020

Ocena formalna

06.03.2020

Rozstrzygnięcie

05.05.2020

Data dodania: 22.07.2020 Numer: MCPS Termin składania: 04.03.2020

W dniu 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 208/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Opis konkursu


Zmiana rozstrzygnięcia konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1170/153/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaktualizował wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uchwała o zmianie rozstrzygnięcia konkursu

pobierz

Zmienione rozstrzygnięcie konkursu

pobierz

Zmiana rozstrzygnięcia konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1079/147/20 z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaktualizował wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uchwała o zmianie rozstrzygnięcia konkursu

pobierz

Zmienione rozstrzygnięcie konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 5 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 577/128/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania podzielonego na dwa komponenty tematyczne według ogłoszenia konkursowego:

Komponent 1 - 27 ofert pozytywnych formalnie / 0 ofert negatywnych formalnie

pobierz

Komponent 2 - 4 oferty pozytywne formalnie / 0 ofert negatywnych formalnie

pobierz


Nabór ofert

Termin składania ofert od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 04 marca 2020 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Tel. 22 692 46 29 wew. 206.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz