Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - polityka senioralna


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

13.02.2020

Termin zakończenia naboru

06.03.2020

Weryfikacja formalna

09.03.2020

Rozstrzygnięcie

05.05.2020

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 10.02.2020

W dniu 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 208/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Opis konkursu


Zmiana rozstrzygnięcia

Zmieniona uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Zmienione rozstrzygnięcie - zadanie 1

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 5 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 575/128/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 1

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 2

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 3

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 4

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w konkursie w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, a więc od 13 do 19 marca 2020 r., złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, ul. Nowogrodzka 62a;
2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
3) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/epuap/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Polityki Senioralnej, nr tel.: 22 622 42 32 w. 43

Wyniki oceny formalnej zadanie 1

pobierz

Wyniki oceny formalnej zadanie 2

pobierz

Wyniki oceny formalnej zadanie 3

pobierz

Wyniki oceny formalnej zadanie 4

pobierz

 


Nabór ofert

Termin składania ofert wyznacza się od 13 lutego do 6 marca 2020 r. Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.

Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania ofert. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w systemie Witkac.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 22 622 42 32 w. 43. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz