Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

11.01.2019

Nabór ofert

14.01.2019

Ocena formalna

06.03.2019

Rozstrzygnięcie

16.04.2019

Data dodania: 16.04.2019 Numer: ES Termin składania: 04.02.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 57/15/19 z 8 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2019 roku zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2019 roku zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

W dniu 15 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 494/40/19 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2019 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych z powodów formalnych

pobierz

Druk do aktualizacji danych

pobierz

 


Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni (licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert) do:                                
1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;                                
2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników - w przypadkach kiedy:                              

a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,

b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,

c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami Statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),

d) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego Statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.                           

O zachowaniu ww. terminu decyduje data:
- wprowadzenia poprawek w generatorze ofert i złożenia wydrukowanego i podpisanego potwierdzenia tych zmian (z systemu należy wydrukować tylko ""Potwierdzenie złożenia oferty"" z nową sumą kontrolną),
- data wpływu brakujących załączników (z informacją jakiej oferty dotyczą),
- data wpływu zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej,
do Kancelarii Ogólnej lub punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
- data uzupełnienia brakujących podpisów (uzupełnień należy dokonać bezpośrednio na złożonej ofercie - w Biurze Sportu, ul. Brechta 3, pokój 618, w godzinach 8:00-16:00 ).
Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.                               
                               
Złożone zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu.
                             
Oferenci, których zastrzeżenia zostaną negatywnie rozpatrzone, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnej oceny.

Wyniki oceny formalnej

pobierz

 


Termin składania ofert wyznacza się od 14 stycznia 2019 r. do 4 lutego 2019 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie oferty i podpisanie jej przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2019 r.:
1) osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
2) osobiście w godzinach: 8.00–15.00 w  jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania);
z dopiskiem na kopercie: „ES-SE-IV - Konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 r.”;
4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każda musi być złożona w osobnej, zamkniętej kopercie.

Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowej wersji oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowo złożoną ofertę uznaje się jedynie ofertę wygenerowaną za pomocą generatora. Oferty nie wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze, należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Do oferty składanej w sposób określony w punkcie IV. 2  należy dołączyć następujące załączniki:
1)  kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji oraz kopię statutu, który określa przedmiot działalności oferenta i sposób reprezentacji – w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym;
2)  kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką handlową, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferent może złożyć nie więcej niż 4 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 16 kwietnia 2019 r.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura Sportu (DEPiS): Włodzimierz Figarski – 22/ 59 79 414, Wlodzimierz.figarski@mazovia.pl, Marta Grędzicka – 22/ 59 79 444, marta.grendzicka@mazovia.pl, Katarzyna Szczycińska – 22/ 59 79 415, katarzyna.szczycinska@mazovia.pl.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz