Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

10.02.2020

Nabór ofert

12.02.2020

Ocena formalna

06.03.2020

Rozstrzygnięcie

28.04.2020

Data dodania: 07.04.2020 Numer: MCPS Termin składania: 04.03.2020

W dniu 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 206/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w formie wsparcia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 7 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 481/122/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

pobierz

 

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz

 

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym:
 

8 ofert pozytywnych formalnie / 0 ofert negatywnych formalnie

pobierz


Nabór ofert

Termin składania ofert od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 04 marca 2020 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, pod numerem telefonu: 22 692 46 29 wew. 206.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz