Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - zaburzenia psychiczne


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

12.02.2020

Termin zakończenia naboru

04.03.2020

Weryfikacja formalna

06.03.2020

Rozstrzygnięcie

05.05.2020

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 10.02.2020

W dniu 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 204/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 5 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 578/128/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zadania:
1) Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin;
2) Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii;
3) Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 1

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 2

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 3

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”:

Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin

pobierz

Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii;

pobierz

Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.

pobierz


Nabór ofert

Zadania:
1. Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin;
2. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii;
3. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.

Termin składania ofert od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 04 marca 2020 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Tel. 22 692 46 29 wew. 206.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz