Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

12.02.2020

Termin zakończenia naboru

04.03.2020

Weryfikacja formalna

06.03.2020

Rozstrzygnięcie

28.04.2020

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 10.02.2020

W dniu 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 205/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin, w formie wsparcia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 27 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałe nr 551/126/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin.

Uchwała o rozstrtzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin.

9 ofert pozytywnych formalnie / 0 ofert negatywnych formalnie

pobierz


Nabór ofert

Termin składania ofert od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 4 marca 2020 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, pod numerem telefonu: 22 692 46 29 wew. 206.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz