Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.), tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2021 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

10.02.2020

Nabór ofert

14.02.2020

Ocena formalna

18.03.2020

Rozstrzygnięcie

08.05.2020

Data dodania: 04.06.2020 Numer: PZ Termin składania: 09.03.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 202/105/20 z dnia 10 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 744/134/20 z dnia 2 czerwca 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz


Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 545/126/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. dokonał zmian w uchwale nr 202/105/20 z dnia 10 lutego 2020 r. dotyczącej otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach.

Ze względu na obowiązywanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 20 marca 2020 r. stanu epidemii wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) oraz mając na uwadze związane z tym utrudnienia i ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przesunięciu planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12 czerwca 2020 r.

Dodatkowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Piotr Wojciechowicz, tel.: (22) 59 79 082,
Wioletta Buszko, tel.: (22) 59 79 096.


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach.

Wszystkie oferty zostały ocenione pozytywnie formalnie.

Wyniki oceny formalnej

Pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy
Składanie ofert: od 14 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r.
Wyniki oceny formalnej: od 18 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 8 maja 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 8 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Zasady

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 20 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza, Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych:
Piotr Wojciechowicz – tel. (22) 59 79 082
Wioletta Buszko – tel. (22) 59 79 096


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz