Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

21.02.2020

Termin zakończenia naboru

15.03.2020

Weryfikacja formalna

18.03.2020

Rozstrzygnięcie

19.05.2020

Numer: RF Ogłoszenie postępowania: 18.02.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 240/106/20 z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji” w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Opis konkursu


Odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu

Odstąpienie od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji” w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

W dniu 27 kwietna 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 567/126/20 zdecydował o odstąpieniu od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”, ogłoszonego uchwałą nr 240/106/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2020 r.

Uzasadnieniem dla decyzji o odstąpieniu od rozstrzygnięcia konkursu jest wydane w dniu 20 marca 2020 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) wywołanego COVID-19, jak również zalecania służb sanitarno-epidemiologicznych dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.


Wyniki oceny formalnej

wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”


Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniły wymogi formalne.


wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert
• Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
• Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.
• Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
• Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.
• Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Najważniejsze terminy
• Składanie ofert: od 21 lutego 2020 r. 15 marca 2020 r.
• Wyniki oceny formalnej: od 18 marca do 27 marca 2020 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu: do 19 maja 2020 r.
• Zadania mogą być realizowane w terminie: od 19 maja do 31 grudnia 2020 r.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich:
• Karolina Nowakowska – e-mail: karolina.nowakowska@mazovia.pl, tel. (022) 59 79 758;
• Sylwia Sztark – e-mail: sylwia.sztark@mazovia.pl; tel. (022) 51 17 428.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz