Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

26.02.2020

Termin zakończenia naboru

18.03.2020

Weryfikacja formalna

24.03.2020

Rozstrzygnięcie

14.05.2020

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 25.02.2020

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 286/107/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.
 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 9 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 768/135/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu Zadanie 1

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu Zadanie 2

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu Zadanie 3

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu Zadanie 4

pobierz

Wyniki oceny formalnej


1) Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem;

pobierz

2) Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem;

pobierz

3) Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego;

pobierz

4) „Kuźnia Kreatywności” – program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki.

pobierz


Nabór ofert

Ogłoszenie konkursowe dotyczy czterech zadań:
1) Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem;
2) Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem;
3) Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego;
4) „Kuźnia Kreatywności” – program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki.

Termin składania ofert wyznacza się od 26 lutego do 18 marca 2020 r. Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny
na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.

Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania ofert. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w systemie Witkac.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Edukacji Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 22 622 42 32 w. 10, 42, 75.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz