Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

05.03.2021

Termin zakończenia naboru

26.03.2021

Weryfikacja formalna

31.03.2021

Rozstrzygnięcie

19.05.2021

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 02.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 311/212/21 w dniu 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację poniższych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.


 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 777/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Zadania:
1. Wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływania (baza programów rekomendowanych, prowadzona w ramach systemu opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii);
2. Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów;
3. Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA);
4. Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.

 


 Uchwała nr 777/232/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2021 r.

pobierz


 Zestawienie ofert zadanie: rekomendowane programy profilaktyczne

pobierz


 Zestawienie ofert zadanie: programy służące profilaktyce

pobierz


 Zestawienie ofert zadanie: programy edukacyjne

pobierz


 Zestawienie ofert zadanie: programy informacyjno-edukacyjne

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Zadania:

 1. Wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływania (baza programów rekomendowanych, prowadzona w ramach systemu opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii);
 2. Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów;
 3. Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA);
 4. Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – tj. w terminie od 1 kwietnia do 7 kwietnia 2021 r.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w godzinach: 8.00−16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój nr 125;
 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/epuap/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 Wyniki oceny formalnej - zadanie 1

pobierz

 Wyniki oceny formalnej - zadanie 2

pobierz

 Wyniki oceny formalnej - zadanie 3

pobierz

 Wyniki oceny formalnej - zadanie 4

pobierz


Nabór ofert

W obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” ogłasza się nabór na zadania:

 1. Wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływania (baza programów rekomendowanych, prowadzona w ramach systemu opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii).
 2. Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów.
 3. Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA).
 4. Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mcps.com.pl. Procedura uzyskania dostępu  do Generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1.  „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu.
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), oświadczenie o wycofaniu oferty należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania, będącego jego przedmiotem.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

Składanie ofert: od dnia 5 marca 2021 r. do dnia 26 marca 2021 r.
Wyniki oceny formalnej: od dnia 26 do 31 marca 2021 r.  
Rozstrzygnięcie konkursu: do dnia 19 maja 2021 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od dnia 19 maja 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU ZNAJDUJĄ SIĘ W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.plw zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY

Wydziału Profilaktyki Uzależnień - Biura Edukacji Społecznej Mazoewieckiego Centrum Polityki Społecznej - tel. 22 376 85 81, 22 376 85 80.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz