Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

21.01.2019

Termin zakończenia naboru

12.02.2019

Weryfikacja formalna

08.03.2019

Rozstrzygnięcie

09.04.2019

Numer: ES Ogłoszenie postępowania: 10.01.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 56/15/19 z 8 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2019 roku zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w 2019 r.

W dniu 2 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 417/35/19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2019 r. zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie".

Uchwała o rozsrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz

Ostateczne wyniki oceny formalnej

pobierz

Druk aktualizacji danych

pobierz


Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2019 r. zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – a więc w terminie od 8 do 15 marca 2019 r.:
1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach kiedy:
a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,
b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,
c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),
d) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wprowadzenia poprawek w generatorze ofert, data uzupełnienia brakujących podpisów lub data wpływu zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej do Kancelarii Ogólnej lub punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura ds. Organizacyjnych:
Anna Lewczuk - tel. 22 59 79 432, Agnieszka Siekierska - tel. 22 59 79 442, Paweł Dopadko, kierownik Biura – tel. 22 59 79 421

Wyniki oceny formalnej

pobierz

 


Termin i warunki składania ofert
1. Termin składania ofert wyznacza się od 21 stycznia 2019 r. do 12 lutego 2019 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.
2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
3. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, i podpisanie go przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie potwierdzenie złożenia oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2019 r.:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w  jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; z dopiskiem na kopercie Konkurs ofert „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” – (ES-O) lub
4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/
4. W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każde potwierdzenie musi być złożona w osobnej, zamkniętej kopercie.
5. Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowej wersji potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 9 kwietnia 2019 r.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura ds. Organizacyjnych (DEPiS): Anna Lewczuk – 22/ 59 79 432, anna.lewczuk@mazovia.pl, Agnieszka Siekierska – 22/ 59 79 442, agnieszka.siekierska@mazovia.pl, Paweł Dopadko – 22/ 59 79 421, pawel.dopadko@mazovia.pl.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz