Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: „Na wakacje po uśmiech”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

27.02.2020

Termin zakończenia naboru

20.03.2020

Weryfikacja formalna

25.03.2020

Rozstrzygnięcie

07.05.2020

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 25.02.2020

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 285/107/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze: „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.
 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie

W dniu 16 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 801/136/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację  w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych  lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 2 czerwca 2020 r. uchwałą nr 734/134/20 dokonał zmiany w zakresie przewidywanego terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

Ze względu na wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), wprowadzającego w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją kryzysową, konieczne jest przesunięcie terminu planowanego rozstrzygnięcia konkursu i daty rozpoczęcia realizacji zadań.
Przewidywana data rozstrzygnięcia konkursu: 26 czerwca 2020 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie nie wcześniej niż od daty rozstrzygnięcia konkursu do 30 września 2020 r.

Uchwała w sprawie zmiany terminu rozstzygnięcia konkursu

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej do konkursu ofert w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji
pn.: „Na wakacje po uśmiech” ogłoszonego uchwałą nr 285/107/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2020 

 


Wynik oceny formalnej

pobierz


 

Nabór ofert

Nabór ofert: 27 lutego do 20 marca 2020 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Edukacji Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 22 622 42 32 w. 10, 42, 75.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz