Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” - poradnictwo rodzinne


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

02.03.2020

Nabór ofert

05.02.2020

Ocena formalna

08.04.2020

Rozstrzygnięcie

23.06.2020

Data dodania: 24.06.2020 Numer: MCPS Termin składania: 26.03.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 313/108/20 z dnia 2 marca 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2020–2022 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, w formie wsparcia realizacji zadania.
 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

22 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 855/138/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020–2022 następujących zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”:
1) Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych;
2) Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 1

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 2

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2020–2022 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Wszystkie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań:
1) Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych,

2) Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi

– otrzymały pozytywne oceny formalne. 

Wyniki oceny formalnej - zadanie 1

pobierz

 

Wyniki oceny formalnej - zadanie 2

pobierz


Nabór ofert

Ogłoszenie konkursowe dotyczy zadań:
1) Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów
dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych;
2) Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi.

Termin składania ofert wyznacza się od 5 do 26 marca 2020 r.

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/. Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania ofert. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w systemie Witkac.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu:
22 692 46 29 wew. 201, 203.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz