Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

05.02.2020

Termin zakończenia naboru

26.03.2020

Weryfikacja formalna

31.03.2020

Rozstrzygnięcie

26.05.2020

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 02.03.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 314/108/20 z dnia 2 marca 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej’, w formie wsparcia realizacji zadania.
 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 2 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 736/134/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego
w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

Wszystkie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego pod nazwą: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego
dla rodzin adopcyjnych i zastępczych – spełniały wymogi formalne.
 


 

Wyniki oceny formalnej

pobierz

 

 

Nabór ofert

Termin składania ofert wyznacza się od 5 do 26 marca 2020 r.

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/. Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania ofert. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w systemie Witkac.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu:
22 692 46 29 wew. 201, 203.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz