Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

27.02.2020

Termin zakończenia naboru

20.03.2020

Weryfikacja formalna

25.03.2020

Rozstrzygnięcie

16.06.2020

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 25.02.2020

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 287/107/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie

W dniu 16 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 797 136/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację  w
2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 1

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 2

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 3

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 4

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 5

pobierz

 

Wyniki ocenny fomalnej

 
Wyniki oceny formalnej do konkursu w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”
 
Zadanie 1 Wspieranie realizacji programów dotyczących profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku pracy.

Zadanie 2 'Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów.

Zadanie 3 'Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA).

Zadanie 4 'Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.

Zadanie 5 'Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień'

 

Zadanie 1

pobierz

Zadanie 2

pobierz

Zadanie 3

pobierz

Zadanie 4

pobierz

Zadanie 5

pobierz

Nabór ofert

Nabór ofert: 27 lutego do 20 marca 2020 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Edukacji Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 22 622 42 32 w. 10, 42, 75.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz