Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”, zadanie: „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

31.07.2020

Termin zakończenia naboru

24.08.2020

Weryfikacja formalna

31.08.2020

Rozstrzygnięcie

22.09.2020

Numer: KP Ogłoszenie postępowania: 28.07.2020

W dniu 28 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1110/150/20 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” - zadanie „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Opis konkursu


Rozstzrygnięcie konkuru

W dniu 22 września 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”

W ramach konkursu złożono 2 oferty.

Wymogi formalne spełniły wszystkie złożone oferty. Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 2 ofert.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwoty udzielonej dotacji zamieszczono poniżej.

 

Dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł. otrzymał projekt złożony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Mazowsze”.

 

Z oferentem, który otrzymał dotację skontaktujemy się za pośrednictwem systemu Witkac.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 509.

   

Uchwała o rozstrzygnięciu
 

pobierz

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej
oraz kwoty dotacji udzielonej na realizację wybranego zadania.

pobierz

Informacje niezbędne do zawarcia umowy. Formularz do wypełnienie przez zleceniobiorcę

pobierz

 

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn.: „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”

Wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem ofert złożonych w konkursie, znajdują się w poniższym wykazie. Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniają wymogi formalne.

Dodatkowych informacji udzielają:
Agata Kowalska – tel. (22) 59 79 509,
Kinga Piłat – tel. (22) 59 79 523.

 

 wyniki oceny formalnej

 

 

Nabór ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1110/150/20 z dnia 28 lipca 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” - zadanie „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 31 lipca do 24 sierpnia 2020 r.
Wyniki oceny formalnej: od 31 sierpnia do 2 września 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 22 września 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 22 września do 31 grudnia 2020 r.

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w formie powierzenia realizacji zadania.
W ramach zadania przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty.

Oferent może złożyć 1 ofertę w konkursie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają:
• Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, starszy inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
• Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz