Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2020 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”- 2 konkurs


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

06.10.2020

Nabór ofert

29.10.2020

Ocena formalna

07.11.2020

Rozstrzygnięcie

01.12.2020

Data dodania: 07.10.2020 Numer: MCPS Termin składania: 29.10.2020

W dniu 6 października 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1528/170/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w formie powierzenia realizacji zadania. Termin składania ofert od 8 do 29 października 2020 r.

Etap postępowania: Nabór ofert
Obszar konkursu: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Opis konkursu


Wyniki ocent formalnej

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym:

8 ofert pozytywnych formalnie / 0 ofert negatywnych formalnie.

 

 

Wyniki oceny formalnej pobierz

 

 

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, pod numerem telefonu: 22 692 46 29 wew. 206


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz

Zgłoszenie osób wskazanych przez organizacje pozarządowe pobierz