Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

24.01.2020

Termin zakończenia naboru

17.02.2020

Weryfikacja formalna

10.03.2020

Rozstrzygnięcie

14.07.2020

Numer: KP Ogłoszenie postępowania: 20.01.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 95/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Opis konkursu


Zmiana rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

UWAGA: zmiana wynika ze złożonych rezygnacji

W dniu 6 października 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę
nr 1535/170/20 zmieniającą uchwałę nr 1015/145/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację
w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka
i Krajoznawstwo”.

 

· Uchwała zmieniająca

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1015/145/20 z dnia 14 lipca 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

W ramach konkursu złożono 170 ofert.
Wymogi formalne spełniły wszystkie złożone oferty.
Przysłano 7 próśb o wycofanie ofert z konkursu, w związku z brakiem możliwości ich realizacji.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 163 ofert.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych
w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej. Dofinansowanie przyznano na realizację 61 zadań publicznych.

Z oferentami, którzy otrzymali dotację skontaktujemy się za pośrednictwem systemu Witkac.pl.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
(22) 59 79 536; (22) 59 79 510; (22) 59 79 509; (22) 59 79 523; (22) 59 79 518; (22) 59 79 220

 

 

 

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz

Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz

Zmiana uchwały o rozstrzygnięciu konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 747/134/20 z dnia 2 czerwca 2020 r. dokonał zmian w uchwale nr 94/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. dotyczącej otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

W związku z powyższym w załączniku nr 1 do uchwały nr 94/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. dokonano następujących zmian:
- w rozdziale IV dodano punkt 4.:
„Oferent którego termin realizacji zadania publicznego, określonego w ofercie złożonej zgodnie z terminami i warunkami składania ofert mieści się w okresie: 28 kwietnia – 14 lipca 2020 r. ma możliwość zmiany terminu realizacji zadania publicznego. Zaktualizowany harmonogram należy przesłać do 15 czerwca 2020 r.”

W przypadku:
1. Gdy do 10 maja i później nie przesłano aktualizacji harmonogramu, a termin rozpoczęcia zadania planowany był wcześniej niż 14 lipca, należy przesłać zaktualizowany harmonogram do 15 czerwca – jest to ostateczny termin na ich przesłanie. Zaktualizowany harmonogram należy przesłać na adres mailowy: dotacje.turystyka@mazovia.pl

2. Aktualizacje harmonogramu, które przysłano do 10 maja oraz aktualizacje, które zostały przesłane po 10 maja są uznane jako obowiązujące i złożone w terminie (NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ ICH PONOWNIE).

Przewidywana data rozstrzygnięcia konkursu w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” to 14 lipca 2020 r.  Zadania mogą być realizowane w terminie nie wcześniej niż od daty rozstrzygnięcia konkursu, tj. od 14 lipca do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku braku możliwości realizacji zadania, oferent powinien złożyć pismo z informacją o rezygnacji. Pismo powinno zostać podpisane przez upoważnione osoby, zawierać nazwę organizacji oraz tytuł zadania. Powyższe informacje nie dotyczą ofert, do których złożono rezygnację.

Dodatkowych Informacji udzielają:
• Karolina Grzegrzółka, tel. (22) 59 79 536, p. o. Kierownika w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
• Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
• Monika Kisiel, tel. (22) 59 79 220, Specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
• Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, Starszy inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
• Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
• Wioletta Kwaśnicka, tel. (22) 59 79 510, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
• Katarzyna Szubierajska, tel. (22) 59 79 530, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Uchwała zmieniająca ogłoszenie konkursowe

pobierz

Ogłoszenie konkursowe po zmianach

pobierz


Zmiana terminu rozstrzygnięcia

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 532/125/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. dokonał zmian w uchwale nr 95/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. dotyczącej otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

W związku z powyższym w załączniku nr 1 do uchwały nr 95/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. dokonano następujących zmian:

  • w rozdziale VI punkt 11. „Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 28 kwietnia 2020 r.” zmieniono na zapis:„Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 14 lipca 2020 r.”
  • w rozdziale IV dodano punkt 4.:„Oferent którego termin realizacji zadania publicznego, określonego w ofercie złożonej zgodnie z terminami i warunkami składania ofert  mieści się w okresie: 28 kwietnia – 14 lipca 2020 r., ma możliwość zmiany terminu realizacji zadania publicznego.”

 Zaktualizowany harmonogram należy przesłać na adres mailowy: dotacje.turystyka@mazovia.pl do 10 maja 2020 r.

Dodatkowych Informacji udzielają:

  • Karolina Grzegrzółka, tel. (22) 59 79 536, p. o. Kierownika w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Monika Kisiel, tel. (22) 59 79 220, Specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  • Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, Starszy inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  • Wioletta Kwaśnicka, tel. (22) 59 79 510, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  • Katarzyna Szubierajska, tel. (22) 59 79 530, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz

 

 

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert w konkursie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Wszystkie oferty zostały ocenione pozytywnie formalnie.

Dodatkowych Informacji udzielają:
• Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
• Wioletta Kwaśnicka, tel. (22) 59 79 510, podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji:
https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 24 stycznia do 17 lutego 2020 r.
Wyniki oceny formalnej: od 10 marca do 12 marca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 28 kwietnia 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 28 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 3 oferty w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 100 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają:
• Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, starszy inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
• Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
• Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
• Monika Kisiel, tel. (22) 59 79 220, specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
• Wioletta Kwaśnicka, tel. (22) 59 79 510, podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
• Katarzyna Szubierajska, tel. (22) 59 79 530, podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz