Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie: 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

22.02.2021

Termin zakończenia naboru

17.03.2021

Weryfikacja formalna

26.03.2021

Rozstrzygnięcie

24.05.2021

Numer: RW Ogłoszenie postępowania: 16.02.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 227/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r.  ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „EKultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałąnr 731/229/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2021 r.rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizacjęw województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

W ramach konkursu złożono 88 ofert.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 88 ofert.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej.
Dofinansowanie przyznano na realizację 26 zadań publicznych.

Kontakt z oferentami zostanie podjęty za pośrednictwem strony witkac.pl oraz na wskazane adresy e-mail. 
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 151, (22) 59 79 216.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


 Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej 
 oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złozonych w konkursie w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf link otwiera się w nowym oknie.
Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 22 lutego do 17 marca 2021 r.
Wyniki oceny formalnej: od 24 marca do 26 marca 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 20 maja 2021 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 20 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Zasady

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 10 000,00 zł.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.
Otwarty nabór osób do komisji konkursowej
Jednocześnie trwa nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w ww. obszarze Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 22 lutego do 17 marca 2021 r. na odpowiednim formularzu.


Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  • Agata Kowalczyk, tel.: (22) 59 79 151, e-mail: agata.kowalczyk@mazovia.pl
  • Marzena Wardzyńska, tel.: (22) 59 79 216, e-mail: marzena.wardzynska@mazovia.pl
     

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz