Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.), tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2021 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

16.02.2021

Nabór ofert

19.02.2021

Ocena formalna

23.03.2021

Rozstrzygnięcie

27.04.2021

Data dodania: 23.06.2021 Numer: KP Termin składania: 12.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 230/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Opis konkursu


 

Zmiana rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

W dniu 21 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 977/238/21 zmieniającą uchwałę nr 635/224/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

 Uchwała zmieniająca

pobierz


 Załącznik do uchwały zmieniającej - Zestawienie ofert

pobierz


 Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 635/224/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

W ramach konkursu złożono 211 ofert. 
Wymogów formalnych nie spełniły 3 złożone oferty.
Przysłano 1 prośbę o wycofanie oferty z konkursu. 
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 207 ofert.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej. Dofinansowanie przyznano na realizację 62 zadań publicznych.
Z oferentami, którzy otrzymali dotację skontaktujemy się za pośrednictwem systemu Witkac.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

(22) 59 79 536; (22) 59 79 509; (22) 59 79 536; (22) 59 79 518; (22) 59 79 530; (22) 59 79 680.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


 Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej 
 oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań

pobierz


 Wykaz ofert ostatecznie niespełniających wymogów formalnych

pobierz


 Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem wszystkich ofert złożonych w konkursie, w tym ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu oraz możliwości, trybie i terminach składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej, znajdują się w poniższym wykazie.
Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, tj. w terminie od 24 do 30 marca 2021 r. ma możliwość złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

    1) osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu;

    2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa  - o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;

    3) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu.

Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Anna Karolina Grzegrzółka– tel. (22) 59 79 536,
 • Agata Kowalska – tel. (22) 59 79 509,
 • Aleksandra Gołaszewska – tel. (22) 59 79 518,
 • Kinga Piłat– tel. (22) 59 79 523,
 • Monika Kisiel – tel. (22) 59 79 220.

Wyniki oceny formalnej ofert w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"

 

pobierz


 

     

Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:


Składanie ofert: od 19 lutego do 12 marca 2021 r.
Wyniki oceny formalnej: od 22 marca do 23 marca 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 27 kwietnia 2021 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 27 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania konkursowego. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 100 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawaniai rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają:

 • Anna Karolina Grzegrzółka, tel. (22) 59 79 536, Kierownik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 •  Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, starszy inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 •  Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 •  Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 •  Monika Kisiel, tel. (22) 59 79 220, specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 •  Wioletta Kwaśnicka, tel. (22) 59 79 510, podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 •  Natalia Wiśniewska, tel. (22) 59 79 530, podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz