Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2022 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

18.01.2022

Nabór ofert

21.01.2022

Ocena formalna

21.02.2022

Rozstrzygnięcie

12.04.2022

Data dodania: 14.04.2022 Numer: KP Termin składania: 11.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 73/287/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 585/314/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w  2022 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

W ramach konkursu złożono 204 oferty.
Wymogów formalnych nie spełniło 9 złożonych ofert.
Przysłano 2 prośby o wycofanie oferty z konkursu.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 193 ofert.
Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej. Dofinansowanie przyznano na realizację 48 zadań publicznych.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1

pobierz

 Załącznik nr 2

pobierz

 Załącznik nr 3

pobierz

 Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem wszystkich ofert złożonych w konkursie, w tym ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu oraz możliwości, trybie i terminach składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej, znajdują się w poniższym wykazie.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, tj. w terminie od 23 luty do 1 marca 2021 r. ma możliwość złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnejw sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu;
 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stroniehttps://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Anna Karolina Grzegrzółka– tel. (22) 59 79 536,
 • Agata Kowalska – tel. (22) 59 79 509,
 • Aleksandra Gołaszewska – tel. (22) 59 79 518,
 • Kinga Piłat– tel. (22) 59 79 523,
 • Dagny Gątkowska – tel. (22) 59 79 680,
 • Agnieszka Łunkiewicz – tel. (22) 59 79 220,
 • Piotr Kudyba - tel. (22) 59 79 510.

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl,dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji:
https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 21 stycznia do 11 lutego 2022 r.
Wyniki oceny formalnej: od 21 lutego do 22 lutego 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 12 kwietnia 2022 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 12 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania konkursowego. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 100 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawaniai rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają:

 • Anna Karolina Grzegrzółka, tel. (22) 59 79 536, Kierownik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, Starszy Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Dagny Gątkowska, tel. (22) 59 79 680, Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Piotr Kudyba, tel. (22) 59 79 510, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Agnieszka Łunkiewicz, tel. (22) 59 79 220, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz