Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

05.03.2021

Termin zakończenia naboru

26.03.2021

Weryfikacja formalna

31.03.2021

Rozstrzygnięcie

19.05.2021

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 02.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 311/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu".


 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”

25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 779/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu” – w formie wsparcia realizacji poniższych zadań:

1) Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu;

2) Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku, z nadużywaniem alkoholu;

3) Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego;

4) „Kuźnia Kreatywności” – Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki.

 

 Uchwała rozstrzygająca

pobierz


 Zestawienie ofert- zadanie 1

pobierz


 Zestawienie ofert - zadanie 2

pobierz


Zestawienie ofert - zadanie 3

pobierz


 Zestawienie ofert - zadanie 4

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu".

 Wyniki oceny formalnej - zadanie 1

pobierz

 Wyniki oceny formalnej - zadanie 2

pobierz

 Wyniki oceny formalnej - zadanie 3

pobierz

 Wyniki oceny formalnej - zadanie 4

pobierz


Nabór ofert

W obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu" ogłasza się nabór na zadania:

  1. Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu.
  2. Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku, z nadużywaniem alkoholu.
  3. Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego.
  4. „Kuźnia Kreatywności" – Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki.

Termin składania ofert od 5 do 26 marca 2021 r.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM!

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Profilaktyki Uzależnień - Biura Edukacji Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej - tel. 22 376 85 81,  22 376 85 80.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz