Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

12.03.2021

Termin zakończenia naboru

16.04.2021

Weryfikacja formalna

30.04.2021

Rozstrzygnięcie

01.07.2021

Numer: RW Ogłoszenie postępowania: 02.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 296/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałąnr 1011/240/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizacjęw województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

W ramach konkursu złożono 621 oferty.  
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 621 ofert. 
Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej.

Dofinansowanie przyznano na realizację 604 zadań publicznych.
Kontakt z oferentami zostanie podjęty za pośrednictwem strony witkac.pl oraz na wskazane adresy e-mail.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 151; (22) 59 79 216.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


 Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej 
 oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań

pobierz


 Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do Generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf
Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 12 marca do 16 kwietnia 2021 r.
Wyniki oceny formalnej: od 28 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 1 lipca 2021 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 1 lipca 2021 r. do 30.11.2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Zasady

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 5 000,00 zł.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładką „Zasady przyznawania dotacji”.

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza także otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 5 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz znajdują się na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Informacje”.

Dodatkowych informacji udzielają

  • Agata Kowalczyk, tel.: (22) 59 79 151, e-mail: agata.kowalczyk@mazovia.pl
  • Marzena Wardzyńska, tel.: (22) 59 79 216, e-mail: marzena.wardzynska@mazovia.pl

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz