Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

05.03.2021

Termin zakończenia naboru

26.03.2021

Weryfikacja formalna

31.03.2021

Rozstrzygnięcie

19.05.2021

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 02.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 312/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, w formie wsparcia realizacji zadania.


Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 778/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.

Uchwała rozstrzygająca

pobierz


 Rozstrzygnięcie - zadanie 1

pobierz


 Rozstrzygnięcie - zadanie 2

pobierz


 Rozstrzygnięcie - zadanie 3

pobierzWyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii".

 Wyniki oceny formalnej - zadanie 1

pobierz

 Wyniki oceny formalnej - zadanie 2

pobierz

 Wyniki oceny formalnej - zadanie 3

pobierz


Nabór ofert

W obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii" ogłasza się nabór na zadania:


1) Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia;

2) Wspieranie programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym osób dorosłych zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (baza programów rekomendowanych, prowadzona w ramach systemu opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii);

3) Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy.

 

Nabór ofert: 5 marca  do 26 marca 2021 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,

Wydział Profilaktyki Uzależnień – Biuro Edukacji Społecznej: tel. 22 376 85 76, 22 376 85 79, 22 376 85 80, 22 376 85 81.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz