Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. ,,Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych’’


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

09.03.2021

Nabór ofert

15.03.2021

Ocena formalna

19.04.2021

Rozstrzygnięcie

04.05.2021

Data dodania: 12.05.2021 Numer: ES Termin składania: 05.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 353/213/21 z dnia 9 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. „Mogę więcej – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 717/227/21 z dnia 11 maja 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. „Mogę więcej – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych”.

W ramach konkursu zostało złożonych 6 ofert.
Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwoty udzielonej dotacji zamieszczono poniżej w pliku do pobrania. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o wynikach konkursu pisemnie oraz poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Agnieszka Siekierska – tel. (22) 5979442; Marzena Milewska – tel. (22) 5979422; Paweł Dopadko – tel. (22) 5979421.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


 Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej 
 oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań

pobierz


 Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. "Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych".

Wszystkie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. "Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych" otrzymały ocenę formalną pozytywną.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Agnieszka Siekierska, tel. (22) 5979442,  Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji;
  • Marzena Milewska, tel. (22) 5979422, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji;
  • Paweł Dopadko, tel. (22) 5979421, Kierownik Biura ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji.

 

 Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. 
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 15 marca 2021 r. do 5 kwietnia 2021 r. 
Wyniki oceny formalnej: od 12 kwietnia 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 4 maja 2021 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 4 maja 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.plw zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają:

  • Agnieszka Siekierska, tel. (22) 5979442, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji;
  • Julia Będzińska, tel. (22) 5979432, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji;
  • Marzena Milewska, tel. (22) 5979422, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji;
  • Paweł Dopadko, tel. (22) 5979421, Kierownik Biura ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji.
     

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz