Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. "Stara szopa’’


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

19.03.2021

Termin zakończenia naboru

09.04.2021

Weryfikacja formalna

26.04.2021

Rozstrzygnięcie

01.06.2021

Numer: KP Ogłoszenie postępowania: 15.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 391/214/21 z dnia 15 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.


 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Stara Szopa”, wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza


Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 799/232/21 z dnia 25 maja 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Stara Szopa”, wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

W ramach konkursu złożono 1 ofertę.

Wymogi formalne spełniła 1 złożona oferta.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 1 oferty.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej.

Dofinansowanie przyznano na realizację 1 zadania publicznego.

Z oferentami, którzy otrzymali dotację skontaktujemy się za pośrednictwem systemu Witkac.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Piotrem Kudyba (22) 59 79 510.

  Uchwała o rozstrzygnięciu

pobierz


Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań

pobierz

 Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz

 

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Stara szopa”, wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

 

 Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. 
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 19 marca do 9 kwietnia 2021 r. 
Wyniki oceny formalnej: od 22 kwietnia do 26 kwietnia 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 1 czerwca 2021 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 1 czerwca do 30 września 2021 r.

 

Oferent może złożyć 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 34 400,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.plw zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają:

  • Karolina Grzegrzółka, tel. (22) 59 79 536, Kierownik w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, Starszy inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Monika Kisiel, tel. (22) 59 79 220, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz