Wprowadzenie

Jedną z form pozafinansowej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie konsultacji społecznych. Podstawą prawną do prowadzenia konsultacji społecznych są poniższe dokumenty:


Uchwała Nr 24/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała Nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Regulamin konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 15/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 392/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki realizacji zasady partycypacji obywatelskiej w tworzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów ważnych z punktu widzenia mieszkańców województwa mazowieckiego

pobierz

 

Konsultacje

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i nadania mu statutu


Data publikacji: 31.12.2021 Autor: Departament Organizacji

Poddaje się konsultacjom z mieszkańcami województwa mazowieckiego projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i nadania mu statutu (zwany dalej „projektem”)

Celem konsultacji jest stworzenie mieszkańcom województwa mazowieckiego możliwości wyrażenia opinii na temat projektu.

Konsultacje przeprowadza się w terminie od 17 do 31 grudnia 2021 r.

Konsultacje przeprowadza się w formie:
1) opublikowania projektu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl;
2) wyłożenia projektu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 102 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
     a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
     b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
     c) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
     d) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
     e) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
     f) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
     g) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
     h) Delegatura w Żyrardowie ul. 1 Maja 17.
Opinie do projektu należy składać na formularzu konsultacyjnym, nr 2 do niniejszej uchwały, w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa lub ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa;
2) osobiście w godzinach: 8.00-15.00 w jednej z delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod adresy wskazane wyżej
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
4) drogą elektroniczną na adres email: mlodziezowysejmik@mazovia.pl;
5) drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego ePUAP.