Wprowadzenie

Jedną z form pozafinansowej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie konsultacji społecznych. Podstawą prawną do prowadzenia konsultacji społecznych są poniższe dokumenty:


Uchwała Nr 24/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała Nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Regulamin konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 15/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 392/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki realizacji zasady partycypacji obywatelskiej w tworzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów ważnych z punktu widzenia mieszkańców województwa mazowieckiego

pobierz

 

Konsultacje

Raport z konsultacji społecznych projektu „Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022 – 2025”


Data publikacji: 08.12.2021 Autor: Departament Kultury, Promocji i Turystyki

Konsultacje społeczne projektu Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022–2025 z mieszkańcami województwa mazowieckiego oraz z organizacjami pozarządowymi ogłoszono Uchwałą nr 1721/267/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 października 2021 r. Celem konsultacji było poznanie opinii i zebranie uwag do projektu Programu, które następnie zostały wykorzystane do opracowania ostatecznej wersji dokumentu.
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 27 października do 10 listopada 2021 r. Projekt Programu opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl oraz na stronie Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl. Ponadto
o fakcie przeprowadzenia konsultacji poinformowano Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Stołecznego Konserwatora Zabytków, a także przesłano informację do wszystkich gmin województwa mazowieckiego.
Opinie i uwagi do projektu należało składać wyłącznie drogą elektroniczną na formularzu stanowiącym załącznik do powyższej uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego.
W wyznaczonym terminie złożono do projektu Programu 37 uwag, spośród których:

  • w pełni uwzględniono 13 uwag,
  • uwzględniono częściowo 6 uwag,
  • nie uwzględniono 18 uwag.

Zestawienie wszystkich złożonych uwag wraz z uzasadnieniem ich uwzględnienia bądź nieuwzględnienia, stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

 

Pliki do pobrania


RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 2022 – 2025”

pobierz