Wprowadzenie

Jedną z form pozafinansowej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie konsultacji społecznych. Podstawą prawną do prowadzenia konsultacji społecznych są poniższe dokumenty:


Uchwała Nr 24/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała Nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Regulamin konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 15/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 392/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki realizacji zasady partycypacji obywatelskiej w tworzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów ważnych z punktu widzenia mieszkańców województwa mazowieckiego

pobierz

 

Konsultacje

Konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2023–2027”


Data publikacji: 05.07.2023 Autor: Bartłomiej Modrzewski (KP)

Raport z konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2023-2027”

Konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2023-2027” z mieszkańcami województwa mazowieckiego oraz z organizacjami pozarządowymi ogłoszono uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 942/413/23 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2023–2027”. Celem konsultacji było poznanie opinii i zebranie uwag do projektu Strategii, które następnie zostały wykorzystane do opracowania ostatecznej wersji dokumentu.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 1 do 15 czerwca 2023 r.

Projekt Strategii opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl oraz na stronie internetowej poświęconej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konsultacje”. Ponadto o fakcie przeprowadzenia konsultacji poinformowano Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Opinie i uwagi do projektu należało składać wyłącznie drogą elektroniczną na formularzu stanowiącym załącznik do powyższej uchwały.

W ramach konsultacji społecznych złożono 41 uwag, spośród których:

  • 31 uwag uwzględniono,
  • 9 uwag uwzględniono częściowo,
  • 1 uwagi nie uwzględniono.

Zestawienie wszystkich złożonych uwag wraz z uzasadnieniem ich uwzględnienia bądź nieuwzględnienia znajduje się w załączonym raporcie.

 Raport z konsultacji


Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz mieszkańców województwa mazowieckiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2023–2027”.


Konsultacje trwają od 1 do 15 czerwca 2023 roku.

Opinie i uwagi do projektu należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej, wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: strategiaturystyki@mazovia.pl.

W przypadku pytań, dodatkowych informacji udzielają:

  • Kamila Kowalikowska-Stefens, tel. 22 59 79 530
  • Bartłomiej Modrzewski, tel. 22 59 79 159