Wprowadzenie

Jedną z form pozafinansowej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie konsultacji społecznych. Podstawą prawną do prowadzenia konsultacji społecznych są poniższe dokumenty:


Uchwała Nr 24/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała Nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Regulamin konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 15/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 392/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki realizacji zasady partycypacji obywatelskiej w tworzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów ważnych z punktu widzenia mieszkańców województwa mazowieckiego

pobierz

 

Konsultacje

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia w granicach województwa mazowieckiego obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S8 w rejonie ulic Klaudyny i Gwiaździstej w Warszawie


Data publikacji: 26.07.2023 Autor: Agnieszka Cięszczyk (PZ)

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego z 18 lipca 2023 roku w sprawie utworzenia w granicach województwa mazowieckiego obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S8 w rejonie ulic Klaudyny i Gwiaździstej w Warszawie. 

Podstawa prawna

Konsultacje były przeprowadzone na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 10a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 4 i ust. 3 uchwały nr 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6987).W ramach programu przyznano dotacje 148 podmiotom w łącznej kwocie 13 800 000 zł.

Czas trwania konsultacji

Konsultacje projektu uchwały w sprawie utworzenia w granicach województwa mazowieckiego obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S8 w rejonie ulic Klaudyny i Gwiaździstej w Warszawie (dalej projekt uchwały oou) zostały przeprowadzone w dniach od 31 maja 2023 r. do 21 czerwca 2023 r.

Przebieg procesu konsultacji

Przebieg procesu konsultacji określony został w uchwale nr 873/409/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami województwa mazowieckiego projektu uchwały w sprawie utworzenia w granicach województwa mazowieckiego obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S8 w rejonie ulic Klaudyny i Gwiaździstej w Warszawie.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji wraz z projektem uchwały oou oraz formularzem zgłaszania uwag została opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych: www.mazovia.plwww.dialog.mazovia.pl. Z projektem uchwały oou można było się zapoznać również w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Ponadto informacja o rozpoczęciu konsultacji została opublikowana w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Opinie i wnioski można było składać w poniższy sposób:

  1. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje uchwały sprawie utworzenia w granicach województwa mazowieckiego obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S8 w rejonie ulic Klaudyny i Gwiaździstej w Warszawie”;
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: halas@mazovia.pl;
  3. drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Wyniki konsultacji

W ramach konsultacji do projektu uchwały oou nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.